آه ضربه محکم و ناگهانی!

لطفاً حالت مسدود کردن تبلیغات خود را برای مشاهده محتوای سایت خود خاموش کنید

How to make a campfire in little alchemy 1?

/
/
/
10280 بازدیدها

Little Alchemy is a puzzle game that involves combining different elements to create new ones. In the game, players start with a set of basic elements and use them to create more complex ones through a process of experimentation and discovery.

Little Alchemy 1 is the original version of the game, which was released in 2011. In this version, players start with four basic elements (air, earth, fire, and water) and combine them to create more than 500 different elements. The game is simple to play and has a user-friendly interface, making it a popular choice for players of all ages.

In Little Alchemy 1, players can create a wide range of elements, from animals and plants to machines and mythical creatures. The goal of the game is to create as many elements as possible and have fun experimenting with different combinations.

How To Make A Campfire In Little Alchemy 1?
Little Alchemy

Steps to make a campfire in little alchemy 1

To make a campfire in Little Alchemy 1, you will need to combine several elements. Here are the steps you can follow:

  1. Combine the elements “air” and “fire” to create “energy.”
  2. Combine the element “energy” with “wood” to create a “campfire.”

That’s it! With these simple steps, you can create a campfire in Little Alchemy 1. It is important to note that the specific elements and combinations needed to create different items in Little Alchemy may vary depending on the version you are playing. If you are having trouble making a campfire or other item, you may want to try different combinations of elements until you find the one that works.

پیام بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این ارتفاع div برای فعال کردن نوار کناری چسبنده مورد نیاز است